top of page

Adatkezelési nyilatkozat

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Kalmár Adrián egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Jelen adatkezelési tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítani kívánja az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. 

 

 

Fogalommeghatározások 

 

•     érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, 

 

•     személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, 

 

•     hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez, 

 

•     adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja, 

•     adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése, • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele, 

•     harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek, 

•     adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 

 

Az adatkezelő adatai 

 

Név: Reaction Hungary Blazepod Kft. 

Székhely: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 52.

Adószám: 28848790-2-43

Weblap: www.reactionhungaryblazepod.hu

E-mail: reactionhungaryblazepod@gmail.com

 

 

Alapelvek az adatkezelés során 

 

Az Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi: 

•      a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Érintettek számára átlátható módon kezeli, 

•      a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon, 

•      az Adatkezelő által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak, 

•      az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti, 

•      a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy az Érintett csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható, 

•      az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

 

 

Adatkezelési tevékenységek 

 

Online vásárlás 

 

Az adatkezelés célja 

 

Megrendelés kezelése és teljesítése, kapcsolattartás. 

 

A kezelt adatok köre 

 

Név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, megrendeléssel kapcsolatos információk. 

 

Az adatkezelés időtartama 

 

A szerződés teljesítését követő 5 évig. Az adatkezelés jogalapja 

 

•      az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont), 

•      az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 

 

 

Szállítás 

 

Az adatkezelés célja 

A megrendelt termék megadott szállítási címre történő eljuttatása. 

A kezelt adatok köre 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

 

Az adatkezelés időtartama 

A szerződés teljesítését követő 5 évig. 

 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

Adattovábbítás 

Név: Delivery Solutions Kft.

Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép

 

Név: FoxPost Zrt. 

Cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.  

 

 

 

Számlázás, könyvelés 

 

Az adatkezelés célja 

 

Jogszabályi előírások teljesítése. 

 

A kezelt adatok köre 

Rendelésszám, számlázási név, számlázási cím, tranzakció összege, tranzakció dátuma. 

 

Az adatkezelés időtartama 

A 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR.6. cikk (1) bekezdés c) pont). 

Adattovábbítás 

•      Név: Jávorszky Lászlóné e.v. 

 

Cím: 1214 Budapest, Bánya u. 49. 

Az adattovábbítás célja: könyvviteli, adóügyi szolgáltatás. 

 

•      Név: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 

Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.  

Az adattovábbítás célja: számlázás lebonyolítása. 

 

 

Honlap használata 

 

Az adatkezelés célja 

A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a rosszindulatú, weboldalt támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok. 

A kezelt adatok köre 

IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, operációs rendszer és böngésző típusa. 

Az adatkezelés időtartama 

A látogatástól számított maximum 1 év. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Adattovábbítás • Név:

Wix.com Ltd. 

Cím: 40 Namal Tel Aviv Street Tel Aviv, Israel.

 

Az adattovábbítás célja: tárhely szolgáltatás. 

 

 

Kapcsolatfelvétel 

 

Az adatkezelés célja 

Válasz az Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvételre. 

A kezelt adatok köre 

Név, telefonszám, e-mail cím, üzenet.

 

Az adatkezelés időtartama 

A kapcsolatfelvételt követő 5 évig. 

Az adatkezelés jogalapja 

 

 

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 

 

Panaszkezelés

 

Az adatkezelés célja

 

Panaszkezelés.

 

A kezelt adatok köre 

Név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb üzenet.  

Az adatkezelés időtartama

 

A panaszt követő 5 évig. 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont). 

 

 

Sütik a weboldalon

 

Az Adatkezelő a honlap működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használ. A süti (cookie) egy rövidebb szöveg típusú fájl, mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.

A sütik megkönnyítik és biztosítják a weblap használatát, elmentenek bizonyos felhasználói beállításokat és közreműködnek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ kerüljön gyűjtésre a weblap látogatóival kapcsolatban.  

A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz, amelyet az Érintett eszköze tárol, ezzel az Érintett azonosíthatóságát is biztosítja. 

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az Érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az Érintett a cookie-kat böngészője segítségével törölheti. 

A személyes információkat nem tartalmazó, a weblap működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k használatához nem szükséges az Érintett hozzájárulását kérni. Az adatgyűjtési (statisztikai) célú cookie-k csak az erről szóló értesítés Érintett általi elfogadását követően töltődnek be.  

A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weboldal esetleg nem az elvárt módon működik. 

 

 

 

Google Ads: A Google cookie-kat használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. A Google Ads konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat:  https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu Facebook Pixel: A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a weboldal tulajdonosa elemzési adatokat kap a látogatók honlaphasználatáról és a konverziókról. A Facebook Pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

 

Az Érintettet megillető jogok 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy 

 

 

•      az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog), 

 

•      kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog), 

 

•      kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog), kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog), 

•      kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog). 

 

 

Jogorvoslati lehetőségek 

 

Kérjük, ha az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, lépjen kapcsolatba cégünkkel a következő elérhetőségen: reactionhungaryblazepod@gmail.com

Ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, joga van a területileg illetékes Törvényszékhez fordulni. 

Jogainak érvényesítése érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

 

Telefon: (+36-1) 391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

 

Személyes adatok kezelése 

 

Amennyiben az Érintett nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy az Adatkezelő vélelmezi, hogy az Érintett az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. 

Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a regisztráció törlésével vagy az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával. Az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet. 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha az Érintett bűncselekményt követ el vagy az Adatkezelő rendszerét támadja, az Érintett regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatai törlésre kerülnek, illetve szükség esetén a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartamára megőrzésre kerülnek. 

Az Adatkezelő az Érintett által, a szerződés teljesítése során megadott adatokat, információkat harmadik személy részére nem adja ki.  

Az Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok: 

 

•      az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás), 

•      változatlansága igazolható legyen (adatintegritás), 

•      hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), 

•      illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága). 

Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében az Adatkezelő a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást használ. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az Érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).  

Adatkezelő biztosítja az adatkezelés során, hogy: 

csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult, 

•      az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá, 

•      az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen. 

 

 

Eljárási szabályok 

 

Az Érintett a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat a következő e-mail címen kérhet: reactionhungaryblazepod@gmail.com

Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legkésőbb azonban egy hónapon belül írásban megadni a tájékoztatást.  

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.  

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. 

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve a következő eseteket: 

•      az Érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást vagy intézkedést, 

•      a kérelem egyértelműen megalapozatlan és túlzó. 

 

 

Adatvédelmi incidensek kezelése 

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. 

 

Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az Érintettek jogainak érvényesülésére. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. 

 

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

 

•      az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat, 

az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, 

•      a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. A hatályos Adatkezelési tájékoztató a www.reactionhungaryblazepod.hu weboldalon mindig elérhető az Érintettek számára. 

 

 

2020. október 29.

bottom of page